เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  ยุทธศาสตร์
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  ขั้นตอนและเอกสารหน่วยงาน
+  นโยบาย/มาตรฐาน/ระเบียบ
+  แผนงานโครงการ
+  ร้องเรียนร้องทุกข์
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  testintra
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator


Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 SLA มาตรฐานการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน


1.   กระบวนการบาบัดรักษาผู้ป่วยฝิ่น/เฮโรอีน แบบผู้ป่วยนอก        คลิกเพื่อเปิด 


2.  กระบวนการบาบัดรักษาผู้ป่วยสุราแบบผู้ป่วยนอก       คลิกเพื่อเปิด 


3.  กระบวนการบาบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดในบุหรี่แบบผู้ป่วยนอก  คลิกเพื่อเปิด